Betalings- & leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN OPTICOM IT VOF

1. Onze algemene verkoopsvoorwaarden hebben steeds voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant indien niets anders werd vermeld in onze orderbevestiging. Orderbevestigingen worden enkel verstuurd voor goederen met een levertijd van >72 uren (3 dagen).

2. De goederen worden gefactureerd aan de prijzen die van kracht zijn op het moment van de bestelling, of in geval van een verlate leveringsdatum te wijten aan de koper, aan de prijzen die van kracht zijn bij de levering, behalve wanneer uitdrukkelijk anders wordt bepaald met onze toestemming. Onze prijzen gelden af magazijnen.

3. Onze prijzen en modellen zijn aan wijziging onderhevig; het verzenden van prijslijsten en catalogussen gebeurt slechts ter inlichting en veronderstelt geen verplichtingen onzerzijds. Onze offertes zijn geldig voor een duur van een maand berekend vanaf het ogenblik waarop zij aan de klant worden medegedeeld.

4. Alle zegelrecht, belastingen en andere gelijksoortige onkosten zijn altijd ten laste van de klant. Alle onkosten voor in ontvangstname van de goederen, onkosten bij installatie en andere gelijkaardige onkosten zijn tevens ten laste van de klant.

5. Alle bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht; wij beschouwen als gevallen van overmacht: gehele of gedeeltelijke stakingen, lock-outs, ongevallen, staking van transport, oorlog, mobilisatie, opeisingen, niet verkrijgen van vergunningen, enz. Deze opsomming is onbeperkt. Het risico in verband met deze gevallen van overmacht ligt bij de aankoper vanaf het ogenblik van de orderbevestiging van de bestelling.

6. De vermelde leveringsdata of leveringstermijn, worden ter goeder trouw gegeven, op basis van de inlichtingen bekomen van onze leveranciers. Het niet naleven van de vastgestelde termijn stelt ons in geen geval aansprakelijk en kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

7. Indien de betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd zullen de leveringstermijnen opgeheven worden. Vanaf het ogenblik dat de vervallen facturen vereffend zijn zullen wij alles in het werk stellen om de nieuwe leveringstermijn zo kort mogelijk te houden. Tijdens het uitvoeren van de bestelling houden wij ons het recht voor om onze betalingsvoorwaarden te wijzigen indien tussen de datum van de bestelling en de datum van levering nieuwe feiten (vb.: weigering van krediet bij de verzekeringsmaatschappij, enz.) onze vordering in gevaar brengen.

8. Indien de aankoper failliet wordt verklaard of in vereffening wordt gezet of in geval van cheque zonder provisie of van geprotesteerde wissel, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst, de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. De weigering om aan deze nieuwe voorwaarden te voldoen stelt een einde aan de overeenkomst.

9. Onze facturen zijn betaalbaar te Stekene met een betaalmiddel dat wettig is in België.

10. Alle niet betaalde facturen op de vervaldag zullen van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 1 % per maand opleveren berekend vanaf de factuurdatum. Indien zij bovendien, geheel of gedeeltelijk onbetaald blijven 30 dagen na de vervaldag zal het verschuldigde bedrag verhoogd worden met 15% ten titel van conventionele schadeloosstelling met een minimum van 50,- Euro eisbaar zijn zonder aanmaning. In geval van betwisting blijft het bedrag van de schadeloosstelling verschuldigd op het bedrag dat vastgehouden werd na verzoening of een gerechtelijke beslissing.

11. Rechtsmacht: alleen de rechtbanken van arrondissement Gent afdeling Dendermonde zijn bevoegd en enkel de Belgische wet is toepasselijk. De domiciliëring van onze wissels is geen afwijking van deze regel.

12. De verkochte en geleverde goederen blijven eigendom van OptiCom IT VOF tot op het ogenblik van integrale betaling. Het risico over de verkochte goederen wordt overgedragen aan de koper op het moment van de toezending van de schriftelijke orderbevestiging.

13. Eventuele klachten worden alleen maar aanvaard wanneer ze bij het ontvangst schriftelijk ter kennis geven aan de leverancier en binnen de 5 dagen na ontvangst schriftelijk worden bevestigd aan OptiCom IT VOF, Kemelstraat 35 – 9190 Stekene. De goederen die ons worden teruggestuurd zonder ons schriftelijk akkoord worden niet terugbetaald.

14. Wij handelen als verkoper, als installateur of als raadgever. De meningen die onze vertegenwoordigers zouden kunnen uitdrukken wat betreft de plaatsingsmodaliteiten der verkochte toestellen, kunnen echter onze aansprakelijkheid niet binden.
WAARBORG: 2 jaar voor alle goederen, vanaf de datum dat ze het magazijn verlaten of datum van ter beschikking stellen van het materiaal in onze magazijnen gewaarborgd. Deze waarborg beperkt zich uitsluitend tot de vervanging van de defecte stukken. Alle kosten, welke deze ook zijn, veroorzaakt door de koper bij de uitvoering van een garantie zullen volledig te zijner lasten zijn. Deze waarborg is ook altijd ondergeschikt aan het terugzenden van defecte stukken en de “Warranty Form” OptiCom IT VOF behoorlijk ingevuld, franco ons adres.

15. De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motieven binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de overeenkomst.